مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  موسسه زبان های خارجی کیش وی
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند

دانش تخصصی

 • روانشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی
دانش تخصصی
 • روانشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی
https://.com