مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا هم اکنون
  کارشناسی گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه جامع کار قزوین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • دارنده مدرک نظارت فنی بر چاپ از سازمان فنی حرفه ای کشور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com