مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شهرسازی
  گرایش طراحی شهری /دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۴
  دفتر نظام مهندسی 1894
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • شهریور ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۹۱
  شرکت فن آوران تهویه سپاهان
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح- معماری و تنظیم صورت وضعیت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پذیرش مقاله جهت ارائه در کنفرانس بین المللی 13th International Conference on Urban History دانشگاه هلسینکی فنلاند
 • 1395
  پذیرش مقاله در اولین کنفرانس سالانه عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیایی در ایران باستان و معاصر عنوان مقاله: ارزیابی معیارهای مکانیابی کاربری های آموزشی بر اساس ماتریس های ارزیابی (مدرسه راهنمایی شهید خرازی اصفهان)
 • 1394
  انجام بخشی از طرح پژوهشی با عنوان چارچوب طراحی شهری مشهد، مجری دکتر مصطفی بهزادفر شرکت مشاور آرمانشهر به مدت 3 ماه
 • 1392
  اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎ ﻧﺎم اراﺋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي.
 • 1392
  - ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﻌﻤﺎري در داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻣﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎن 92 - اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﻦ 92 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 • 1391
  ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﻌﻤﺎري (روﺳﺘﺎ ، ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت، طراحی فنی، کارگاه مصالح و ساخت)در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اردﺳﺘﺎن 92-91
 • 1386
  ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻣﻌﻤﺎري در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن 86 ﺗﺎ 90

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TOPSIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com