مختصری از من

بنده توانایی تدریس در علوم اقتصادی وحسابداری علاوه بر ریاضیات و امار و احتمال را هم دارا می باشم با توجه به شناختی که خودم و اطرافیان دارند سخت کوشی تا رسیدن به هدف یکی از مشخصات بارز بنده می باشد

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  دکتری ریاضی محض
  گرایش جبر /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 19.25
 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد ریاضی محض
  گرایش جبر /دانشگاه دامغان / معدل 16.41
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه ولی عصر رفسنجان / معدل 13.41

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  6- On the capability and Schur multiplier of nilpotent Lie algebra of class two, in Proceedings of the American Mathematical Society
 • 1395
  نیم سال 90-91 تدریس مدیریت مالی 1 دانشگاه پیام نورقلعه گنج استان کرمان
 • 1395
  1-کنفرانس نظریه گروه دانشگاه گلستان 2014 A note on the tensor and exterior center of a pair of Lie algebra 2-سومین کنفرانس دوسالانه نظریه گروه دانشگاه فردوسی مشهد 2015 On the 2-nilpotent multiplier and 2- capability of finite generalized extra-special p-group 3-چهل وششمین کنفرانس ریاضی ایران داشنگاه یزد 2015 2-capability and 2-exterior center of a group Improving the results of I. M. Isaccs on derived subgroups and centers of capable groups 4-هشتمین کنفرانس نظریه گروه دانشگاه تبریز 2016 A note on finite special p-groups On the n-abelian groups Some structural properties of groups having trivial between their Frattini and derived subgroups 5- بیست وپنجمین سمینار جبر سبزوار 2016 A note on the capability and 2-capability of groups
 • 1391
  نیم سال 90-91 تدریس امار در علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور رودبار استان کرمان نیم سال 90-91 مبانی تنظیم بودجه دانشگاه پیام نورقلعه گنج استان کرمان نیم سال 90-91 تدریس نحوه تنظیم و کنترل بودجه دانشگاه پیام نورقلعه گنج استان کرمان نیم سال 90-91 تدریس مدیریت تولید دانشگاه پیام نورقلعه گنج استان کرمان نیم سال 90-91 تدریس اقتصاد کلان دانشگاه پیام نورقلعه گنج استان کرمان نیم سال 90-91 تدریس مدیریت مالی دانشگاه پیام نورقلعه گنج استان کرمان سال 92-91 استاد حل تمرین جبرپیشرفته کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سال 93-92 استادحل تمرین جبر پیشرفته کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سال 93-92 تدریس درس ریاضی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد سال 94- 93 ا ستاد حل تمرین جبر پیشرفته کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سال94- 93 تدریس درس ریاضی مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد سال 94- 93 استاد حل تمرین جبر پیشرفته کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سال 94-93 استاد حل تمرین جبر متناهی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سال 94-93 تدریس ریاضی جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد سال 96-95 تدریس ریاضی گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد سال 96- 95 استاد حل تمرین جبر پیشرفته کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سال 96-95 استاد حل تمرین مبانی جبر دانشگاه فردوسی مشهد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • پژوهش و تحقیق در گرایش تخصصی جبر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک زبان ندارم
دانش تخصصی
 • پژوهش و تحقیق در گرایش تخصصی جبر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com