مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی نرم افزارکامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی سراج
https://.com