مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ورامین / معدل 13.17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  سام سرویس
  مسئول دفتر/ کارمند اداری
 • تیر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳
  کاله
  مسئول دفتر/ کارمند اداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com