مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1389
    کارشناسی ساخت و تولید
    گرایش جوش /دانشگاه دانشگاه کار رفسنجان / معدل 16
https://.com