مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1390
    کارشناسی مدیریت دولتی
    /دانشگاه پیام نور / معدل 16

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
    پیشران صنعت تهران
    بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش - مالی و حسابداری
https://.com