مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه پیام نور زنجان

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  زبانسرا
  کادر دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com