مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ایمنی صنعتی در محیط کار
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی نقش جهان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ببثبسیبسیبیس

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com