مختصری از من

سایر تخصص ها :
1-طراحی، نظارت و اجرای پروژهای اکتشافی
2- امکان سنجی وتهيه طرح بهرهبرداری معادن
3- تهيه نقشه های زمين شناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
4- نقشه برداری
5- تهيه نقشه های سایزمو تکتونيك - و برآورد خطر زمين لرزه
6- تهيه طرح اکتشاف
7- تهيه گزارش نهایی اکتشاف
8- انجام مطالعات زمينشناسی ساختمانی

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  دکتری تخصصي تکتونيک
  گرایش مهندسی معدن /دانشگاه واحدعلوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت فدک قدر تکسا
  مهندسی نفت/معدن/ عضو کارگروه تخصصی معدن
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  عضو کارگروه تخصصی معدن
  مهندسی نفت/معدن/ مدیر اکتشاف
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  دانشگاه آزاد اسلامی
  مهندسی نفت/معدن/ مسئول ارتباط با صنعت
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت معدنکاران انگوران
  مهندسی نفت/معدن/ پيمانکارپروژه اکتشافی
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۱
  معدن گرانيت رخنه
  مهندسی نفت/معدن/ بهره بردار
 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت معدنکاران خبره شرق
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرعامل
 • فروردین ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  محدوده های معدنی اکتشافی
  مهندسی نفت/معدن/ مسئول فنی اکتشاف
 • فروردین ۱۳۷۹ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی
  مهندسی نفت/معدن/ عضو هيأت علمی
 • فروردین ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۷۸
  موسسه توسعه تحقيق نوآوران
  مهندسی نفت/معدن/ کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  سازمان نظام مهندس معدن تهيه نقشههای زمين شناسی توپوگرافی
 • 1389
  مرکزآموزش فنی وحرفه ای طبس تدریس : GIS
 • 1389
  تا کنون دانشگاه آزاداسلامی فردوس تدریس : استاتيك نقشه برداری آبهای زیرزمينی
 • 1388
  مرکزآموزش فنی وحرفه ای طبس تدریس : نقشه برداری
 • 1383
  تا بهمن ماه سال 94 (رسمی) دانشگاه آزاداسلامی طبس تدریس : تکتونيك فتوژئولوژی برداشت زمين - شناسی نقشه برداری تخمين وارزیابی- سایزموتکتونيك...
 • 1382
  تا مهر ماه سال 85 آموزشکده فنی امام علی)ع(طبس تدریس : محاسبات فنی معادن
 • 1381
  تا سال 83 (قراردادی) دانشگاه آزاداسلامی طبس تدریس : تکتونيك فتوژئولوژی برداشت زمين - شناسی نقشه برداری تخمين وارزیابی- سایزموتکتونيك...
 • 1379
  تا کنون دانشگاه آزاداسلامی بيرجند تدریس: نقشه برداری - استاتيك - زمين شناسی - مهندسی مکانيك خاک- آبهای زیرزمينی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: مسئولين فنی معادن - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی درمعادن - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی پروژه های آتشباری مقدماتی - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: وظایف حقوقی مسئولين فنی درمعادن - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: اپراتوری دستگاه سيم برش - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارور GIS-سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مدیریت و برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت وکنترل پروژه - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ژئوماتيکس -سازمان زمينشناسی ایران
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: نمونه برداری معدنی - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سنجش از دور - سازمان زمينشناسی ایران

ابزار و نرم افزار

 • سنجش از دور و نرمافزار - ENVI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نرم افزار Surfer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نرم افزار Sasplanet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نرم افزار Stereonet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نرم افزار FaultKin
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نرم افزار GeoSetter
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نرم افزار ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: مسئولين فنی معادن - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی درمعادن - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی پروژه های آتشباری مقدماتی - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: وظایف حقوقی مسئولين فنی درمعادن - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: اپراتوری دستگاه سيم برش - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارور GIS-سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • مدیریت و برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت وکنترل پروژه - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ژئوماتيکس -سازمان زمينشناسی ایران
 • مهندسی استخراج معدن
  100% Complete
  عنوان مدرک: نمونه برداری معدنی - سازمان صنایع ومعادن خراسان جنوبی
 • زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سنجش از دور - سازمان زمينشناسی ایران
https://.com