مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه صنعتی شیراز / معدل 13.26

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Online Trading (تجارت آنلاین)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Studio.Net - C#.Net
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Online Trading (تجارت آنلاین)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com