مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
    شاخص صنعت تام
    مهندسی برق/ برق کار
  • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
    مدام کار
    مهندسی برق/ نصاب
https://.com