مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Fluent
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gambit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EES
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Carrier
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Pipe Flow Expert
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Thermo flow
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xflow
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Coolpack
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Fortran
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com