مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مهندسی معدن
    گرایش مکانیک سنگ /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18.25
  • 1387 تا 1391
    کارشناسی مهندسی معدن
    گرایش استخراج معدن /دانشگاه کاشان / معدل 17.32
https://.com