مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارتباط تصويري
  /دانشگاه هنر شيراز

نقاط قوت رفتاری

 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com