مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور کرج

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  رایانه کمک
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست بخش فنی
 • آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳
  بیمه ایران
  سخت افزار و شبکه/ Helpdesk
 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  ایفارس
  سخت افزار و شبکه/ Helpdesk

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MCITP-MSCE-CCNA-VCP-VDI-LPIC1
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solarwinds-Kerio Control-Kerio Connect
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCITP-MSCE-CCNA-VCP-VDI-LPIC1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com