مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی مدیریت صنعتی
    /دانشگاه پیام نور
https://.com