مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازرکانی /دانشگاه فردوس
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه ازاد / معدل 1484

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com