مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۳
  شرکت صنعتگران دقیق آذر
  مهندسی صنایع/ مهندسی صنایع

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روش های کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روش های کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Control (کنترل پروژه)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com