مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مشتری مداری
https://.com