مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری ریاضی
  گرایش هندسه -فینسلر /دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد ریاضی
  گرایش هندسه - تو پولوژی /دانشگاه اصفهان
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه شیراز

ابزار و نرم افزار

 • Latex
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: msrt
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com