مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  دکتری اقتصاد کشاورزی
  گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست /دانشگاه سیستان و بلوچستان

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  منابع انسانی و آموزش/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
 • 1393
 • 1392
 • 1392
 • 1391
 • 1390
 • 1390
 • 1390

پروژه ها

 • 1390
 • 1389

افتخارات

 • 1395
 • 1389

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری

دانش تخصصی

 • Data Envelopment Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Mining
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Macroeconomic Modelling
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Research Methods
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Risk Management
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fuzzy Probability and Statistics
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • GAMS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • NLOGIT
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Data Envelopment Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Mining
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Macroeconomic Modelling
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Research Methods
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Risk Management
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fuzzy Probability and Statistics
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com