مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت پردیس ساخت سپاهان
    مالی و حسابداری/ تکنسین اجرایی
https://.com