مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1388
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش سختافزار /دانشگاه آزاد
https://.com