مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1384
    کارشناسی اقتصاد
    گرایش صنعتي /دانشگاه يزد / معدل 14
https://.com