مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1371 تا 1375
    کارشناسی مهندسي عمران
    گرایش راه و ساختمان /دانشگاه ازاد اسلامي واحد مراغه
https://.com