مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    دکتری جامعه شناسی فرهنگی
    گرایش جوامع مسلمان /دانشگاه National University of Malaysia / معدل 17
https://.com