مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش حفاری و استخراج /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 16
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش حفاری و استخراج /دانشگاه آزاد امیدیه / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • LandMark
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Compass
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CasingSeat
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • StressCheck
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Well Plan
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com