مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  blue star
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • آذر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  Spring Home
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروشندگان
 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  بازرگانی شکوفا کیش(مکس)
  بازاریابی و فروش/ فروشنده و سوپروایزر

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار محک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار محک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com