مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مکانیک
    گرایش ساخت تولید /دانشگاه دزفول / معدل 15.3
https://.com