مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه آزاد رشت

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  همکاران سیستم
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش منطقه
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  گروه نرم افزار محک
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  فروشگاههای زنجیره ای سامSamsung
  بازاریابی و فروش/ مدیر
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت پروتاپ
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰
  آراز رایانه گیل
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۴
  کرد آفرید
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۳
  کرانه سبز خزر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی
https://.com