مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت کیمیا پزوهان خاورشیمی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیر کارخانه

ابزار و نرم افزار

 • ASPEN HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com