مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
  گرایش ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻓﻨﺎﻭﺭﻱ اﻃﻼﻋﺎﺕ /دانشگاه ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ / معدل 19

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۱
  اﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت

دانش تخصصی

 • اﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ
  100% Complete
  عنوان مدرک: ﻣﺪﺭﻙ ICDL

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ
  100% Complete
  عنوان مدرک: ﻣﺪﺭﻙ ICDL
https://.com