مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد کامپیوتر
    گرایش نرمافزار /دانشگاه ازاد اسلامی

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    ارمان سازه
    مالی و حسابداری/ حسابدار
https://.com