مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز / معدل 17.32

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت فن آوران شایان طرح
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانش تخصصی

 • امور قرارداد ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ادعا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امور قرارداد ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ادعا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com