مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه
 • 1372 تا 1374
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  /دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  تک ماکارون
  صنایع غذایی/ مدیر عملیات
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  فراورده های لبنی پاکبان
  صنایع غذایی/ مدیر شعبه
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  فراورده های لبنی صباح
  صنایع غذایی/ مدیر شعبه
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۹
  فراورده های لبنی کاله
  صنایع غذایی/

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com