مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1396
  دکتری علوم اقتصادی
  گرایش بین الملل /دانشگاه مفید / معدل 18
 • 1374 تا 1376
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش توسعه و برنامه ریزی /دانشگاه تهران / معدل 16
 • 1369 تا 1374
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه تهران / معدل 15.05

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۹ تا هم اکنون
  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
  استادیار

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • اقتصاد
  80% Complete
  عنوان مدرک: دکتری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای اقتصاد سنجی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مایکروسافت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اقتصاد
  80% Complete
  عنوان مدرک: دکتری
https://.com