مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 2017
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه آزاد تهران شمال

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CCIE
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cico Certified Internetwork Expert
 • CCNA
  20% Complete
  عنوان مدرک: Cisco Certified Network Associate
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cisco Certified Network Professional
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cisco Certified Network Professional

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITIL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • IT Project management
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PMBOK
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SEO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Models ( مدل های کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCIE
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cico Certified Internetwork Expert
 • CCNA
  20% Complete
  عنوان مدرک: Cisco Certified Network Associate
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cisco Certified Network Professional
 • CCNP Route
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cisco Certified Network Professional
https://.com