مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه صنعتی ارومیه / معدل 16.16
 • 1388 تا 1392
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 18.11

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پتروشیمی ارومیه
  مهندسی مکانیکهوافضا/ کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Comsol Multiphysic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fortran
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com