مختصری از من

تهران

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  اسیابسپارگستر
  مالی و حسابداری/ Qc

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کمک انبارداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی وحرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارحسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کمک انبارداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی وحرفه ای
https://.com