مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری جغرافیا
  گرایش ژئومورفولوژی ( مدیریت محیط ) /دانشگاه خوارزمی / معدل 17.87
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد جغرافیا
  گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل / معدل 17.04
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی منابع طبیعی
  گرایش جنگلداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس / معدل 14.54
https://.com