مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندس در توسعه وب های enterprise با asp.net
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس asp.net پیشرفته
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس MVC
دانش تخصصی
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندس در توسعه وب های enterprise با asp.net
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس asp.net پیشرفته
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویس MVC
https://.com