مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1386
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه پیام نور گلپایگان / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کارخانه قند ورامین
  صنایع غذایی/ تکنسین ازمایشگاه وکمکقندساز دربخش سرپرستی

  توضیحات: مدت۵سالدر قسمت ازمایشگاه وبه عنوان تکنسین و۲سالدرقسمت سرپرستیبه عنوان کمک قند ساز مشغول بودم که شرکت درابتدای ۹۵ تعطیل شد وبا توجه به اینکه متاهل بوده وکشاورز زاده میباشم ودر زندگی سختیهای زیادی کشیدهام سطح توقع بنده بالا نبوده ودنبال یک شغل با درامد حلال بوده ونیاز مبرم به کار دارم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • درزمینه ورزشی علاقه دارم برای تندرستی وتناسب اندام
 • بندهعلاقهمند بهکارهای گروهی و ورزشی وفرهنگی میباشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مبانی کامپییوترمقدماتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: تحصیلات و واحدهای دانشگاهی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: درحدتحصیلات
https://.com