مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ارشد حقوق
    گرایش بینالملل /دانشگاه آزاد / معدل 1761
https://.com