مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان / معدل 15
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱
  سیم وکابل سپهر سمنان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • قوانین و مقررات بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی رافه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی سپیدار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی آسان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین و مقررات بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com