مختصری از من

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
    سالن زیبایی
    هنر/طراحی/ هنری وطراحی
https://.com