مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پتروشیمی آبادان
  مهندسی شیمی/ مدیر خدمات فنی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۵
  پتروشیمی آبادان
  مهندسی شیمی/ معاون و رییس ناحیه مهندسی فرایند
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۷
  پتروشیمی آبادان
  مهندسی شیمی/ مهندس فرایند واحد های 700 و تصفیه پساب
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱
  پتروشیمی آبادان
  مهندسی شیمی/ معاون واحد تصفیه پساب
 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۰
  پتروشیمی آبادان
  مهندسی شیمی/ ناظر از سوی بهره برداری در پروژه احداث واحد تصفیه پساب
https://.com