مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد مهاباد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  گروه مهندسی سپاسد پروژه سد و نیروگاه سردشت
  سخت افزار و شبکه/ مدیر ICT
 • اسفند ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
  گروه مهندسی سپاسد پروژه سد و نیروگاه گتوند
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Helpdesk
 • اسفند ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت مهندسی تابلیه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Help Desk
https://.com