مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی زيست شناسي
  /دانشگاه تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  سنگ سروش
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com